Go to Top

ekonomi

GENERALNO

Centar za Ekonomski razvoj i istraživanje Matice Bosne i Hercegovine (ERIBiH) osnovao je dipl. ing. Omer Mićijević 2010. godine, tada u funkciji Predsjednika Matice BiH u cilju sprovođenja ekonomskih analiza i istraživanja kroz akcentiranje pitanja: “Kako građani Bosne i Hercegovine koji žive van domovine mogu aktivno doprinijeti ili uticati na ekonomski razvoj bosansko-hercegovačke ekonomije?” Pionirska teza zasnovana je na činjenici da u prilivu signifikantne količine gotovog novca (ca. 2 milijarde Eura godišnje) u BiH leži ogroman ali do sada neiskorišten potencijal. Osim toga akumulirano znanje i iskustvo od strane BiH dijaspore u zadnje dvije dekade je uspavani zmaj koji čeka da se probudi. Kritično pitanje je, da li i pod kojim uslovima se mogu iskoristiti ovi realno raspoloživi resursi u podršci tranzicije bosansko-hercegovačka ekonomije uništene tokom i nakon destruktivnog perioda 1992. /1995. godine.

MISIJA

Misija centra je da promoviše i inicira kvalitetno istraživanje i da kumulira kapacitete koji bi mogli da doprinesu razvoju kompetetivne ekonomije u Bosni i Hercegovini. ERIBiH je samostalan centar neovisan od bilo kakvih političkih ili drugih uticaja.

RELEVANTNA PODRUČJA

Uravnoteženi ekonimski razvoj i ekonomije resursa znanja su u centru pažnje. Centar skuplja i analizira podatke, prati i promovira relevantne publikacije iz spomenutih obasti. ERIBiH širi stečeno znanje i rezultate istraživanja putem internet medija i kroz organizaciju javnih tribina. Rezultati rada centra trebali bi da svrate pažnju na pitanja koja imaju uticaj na razvoj BiH ekonomije, da promovira zdravu i otvorenu diskusion po ovim temama.

MANDAT

Mandat centra za ekonomski razvoj i istraživanje je:

* promoviše naučne radove iz domene ekonomskog razvoja i istraživanja vezano za BiH,

* podržava i po mogućnosti radi sopstveno multidisciplinarno istraživanje i analizu strukturalnih promjena koje utiču na ekomomski razvoj bosansko-hercegovačke ekonomije,

* podržava održavanje forum (Mini Economic Forum) kao platforme za profesionalnu interakciju i koji zagovara robustan, pravedan i uravnotežen rast bosanasko-hercegovačke ekomomije.

PUBLICIRANJE

Širenje informacija je kritična aktivnost odjeljenja. On bi trebao da osigura pristup relevantnim ekonomskim informacijama i rezultatima istraživanja što široj javnosti i prvrednicima iz relevantnih domena kako u tako i van Bosne i Hercegovine.