Go to Top

MATICA BOSNE I HERCEGOVINE

Matica Bosne i Hercegovine je nacionalna institucija koja čuva, razvija i obnavlja našu stoljećima stvaranu kulturno-historijsku baštinu, koja je približava narodu i osigurava joj zasluženo mjesto u svakodnevnom kulturnom životu u domovini i izvan nje.

PODRUČJE RADA MATICE

Matica je neutralna po strukturi i ciljevima rada i ne zastupa interese bilo koje društvene klase, političke partije ili religije. Stvarana je na principu masovnosti i prihvatljivosti za širok spektar naših ljudi. Matica tijesno sarađuje sa najeminentnijim predstavnicima svjetske i bh. intelektualne elite, kao i sa renomiranim institucijama vezanim za bosanskohercegovačku kulturu i historiju.

KAKO JE NASTALA MATICA

Matica je utemeljena u Cirihu (Zuerich) 23. januara 1993. godine, gdje se nalazi i njen glavni centar. Kada prilike u domovini to dopuste preselit će se u Sarajevo. Osnovali su je i organizovali volonteri, patrioti BiH, koji svoju zemlju smatraju i žele sačuvati kao domovinu i pradomovinu i koji se ne mire sa trenutnom situacijom njenog brutalnog fizičkog i duhovnog uništenja.

CILJEVI RADA MATICE

Osnovni cilj Matice je osigurati iseljenicima i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine u dijaspori duhovni, kulturni, humanitarni i privredni most sa domovinom, a istovremeno prikazati svijetu bogatstvo nacionalne, historijske i kulturne baštine njenih naroda.

Pored svoje uloge u normalnim prilikama, u ovim teškim i najkritičnijim trenucima historije naše države, Matica prioritetno treba da pomogne svim ljudima BiH kojima je ugrožen nacionalni identitet i koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove, da ne izgube kontakt sa domovinom, da se ne otuđe i da im se što prije osigura povratak i reasimilacija.

KO MOŽE BITI ČLAN MATICE

U Maticu BiH su dobrodošli svi dobronamjerni ljudi i patriote, počevši od običnog čovjeka do uglednih naučnika. Vrata Matice otvorena su i za prijatelje iz drugih zemalja koji žele saradnju s Maticom.

ORGANIZACIJA I PRINCIP RADA MATICE

Organi Matice su: Skupština Matice, Glavni, Izvršni i Nadzorni odbor i njihov rad je definisan Poslovnikom. Skupština je najviši organ Matice i sastaje se jednom godišnje. Skupština bira Glavni i Nadzorni odbor, te predsjednika Matice. Glavni odbor se sastoji od petnaest članova. Predsjednik Matice je ujedno i predsjednik Glavnog odbora. Izvršni odbor ima sedam, a Nadzorni odbor tri člana; Član zadužen za odnose sa javnošću i sekretar Glavnog odbora su po funkciji članovi Izvršnog odbora.

Svi odbori se biraju na tri godine.

Glavni odbor izvršava odluke Skupštine, bira dva potpredsjednika, sekretara i člana zaduženog za odnose s javnošću, bira članove Izvršnog odbora, donosi odluke o raspolaganju sredstvima Matice, o osnivanju drugih organizacija i osnivanju namjenskih fondacija, donosi planove razvoja Matice i finansijske planove, završni račun, odlučuje o promjeni sjedišta Matice, podnosi Skupštini izvještaj o radu i poslovanju Matice, donosi odluku o visini članarine, donosi odluku o odlaganju zasjedanja Skupštine.

Izvršni odbor izvršava odluke Glavnog odbora, organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Matice, odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta, podnosi Glavnom odboru izvještaj o poslovanju Matice, priprema prijedloge za donošenje odluka iz nadležnosti Glavnog odbora i bira blagajnika.

Nadzorni odbor vrši kontrolu finansijskog poslovanja Matice i njenih finansijskih službi. Tumačenje statuta stoji u nadležnosti Glavnog odbora.

Zuerich, 23. januar 1993. godine