Go to Top

naukaa

Naučno-istraživački projekt Matice Bosne i Hercegovine

TEMA

ISTORIJA BOSNE PRIJE DOLASKA OSMANSKE IMPERIJE 1463

CILJ

 • FOKUS NA IZVORNE CILJEVE MATICE
 • FORMIRANJE KOMPETENC CENTRA MATICE BiH
 • INTERNACIONALIZACIJA RADA
 • OKUPLJANJE BiH POTENCIJALA
 • PROMOCIJA NAUKE I ISTRAŽIVAČKOG RADA KOD BiH POPULACIJE IZVAN BiH
 • SISTEMATSKO FORSIRANJE I PROMOCIJA BiH POTENCIJALA

SADRŽAJ

OBLASTI KOJE ŽELIMO DETALJNO OBRADITI SU SLJEDECE:

1.  PORIJEKLO STANOVNIKA BOSNE

2.  BOSANSKA DRŽAVNOST SREDNJEG VIJEKA

3.  JEZIK I PISMO

4.  BOSANSKA CRKVA

5.  STEĆAK – ZAPISI

ZAŠTO I

 • …Nauka i naučno-istraživačke djelatnosti (NID) jedan od temeljnih faktora tehnološkog, ekonomskog, društvenog i sve­u­­kup­nog razvoja svake zemlje…
 • ….Primarni sudionici i najodgovorniji faktori su vla­dajuće političke strukture koje moraju da organizuju, podstiču i podr­ža­vaju naučnoistraživačke i istraživačkorazvojne djelatnosti i da ih usmjeravaju ka nacionanim ciljevima. Prvi preduslov u ovom procesu je puna spoznaja moći i potencijala nauke i naučnog stvaralaštva.
 • Alternativa je u rezignaciji, pre­puštanju stihiji, mirenju sa “sudbinom”, što može voditi samo ka jednom is­ho­du: daljem sveukupnom zaostajanju za svijetom sa dalekosežnim nega­tiv­nim društveno-ekonomskim i političkim posljedicama.

(Akademik Prof.Dr. Kemal Hanjalić, Monografija Matice BiH (izdanje u pripremi))

ZAŠTO II

Svu neistraženost i složenost ovog pitanja možda najbolje karakteriše stav koji je iznio Noel Malcolm u svojoj knjizi “Bosnia, A Short History” kad kaže:

“… Šta se u najboljem slučaju o etničkom identitetu Bosanaca može reći je da su bili Slaveni i da su živjeli u Bosni.

ZAŠTO III

O ovoj temi navodimo samo šta iznosi Mustafa Imamović u knjizi “Historija Bošnjaka”:

 • “Sigurno je da nema ni jedne teme u bosanskoj povijesti oko koje su se toliko lomila koplja kao oko pitanja karaktera, uloge i značaja Crkve bosanske. To je pitanje u nauci prisutno vec više od 120 godina, još od gotovo istovremene pojave studija Božidara Petranovica Bogumili, crkva bosanska i krstjani (1867) i Franje Račkog Bogumili i patareni ( 1867 ). Od tada je o Crkvi bosanskoj nastala brojna i različita literatura, ali ona uprkos tome sve do danas predstavlja, kao što je zgodno primijetio Vladimir Dvorniković, *jednu sfingu*.
 • Skoro sva djela i različiti prilozi koji su poslije Petranovića i Račkog objavljeni o Crkvi bosanskoj imaju izrazito polemički karakter. To je razumljivo, jer pitanje Crkve bosanske zadire u sve nacionalne mitove i s njima povezane nacionalističke ideologije i predrasude, koje su nastale i koje postoje na središnjem južnoslavenskom prostoru. “

STRUKTURA I – ĆELIJSKA STRUKTURA

celiska-struktura

STRUKTURA II – MBiH KORDINACIJA

mbih-kordinacija